SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

BETINGELSER. Merits accept af Kundens ordre er betinget af Kundens tiltrædelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som er de eneste betingelser, der gælder for dette køb og salg. Når Kunden accepterer produkterne tiltrædes disse betingelser samtidig, og Merit gør indsigelse mod og afviser alle yderligere eller forskellige betingelser, som Kunden foreslår, uanset om de indgår i Kundens ordre eller på anden vis. Disse betingelser erstatter alle eventuelle tidligere forslag, drøftelser og garantier og erklæringer. Hvis Kunden og Merit indgår en særskilt skriftlig aftale, som er underskrevet af deres respektive bemyndigede medarbejdere, og som regulerer Kundens køb af produkterne (“Aftalen”), er Kunden indforstået med, at disse salgs- og leveringsbetingelser skal anses for at være et tillæg til eller en del af Aftalen, i det omfang at disse salgs- og leveringsbetingelser ikke er i strid med Aftalen. Hvis Kunden er af den opfattelse, at nogle af betingelserne er i strid med Aftalen, skal Kunden meddele dette til Merit inden 10 dage fra indgåelsen af Aftalen eller modtagelsen af disse betingelser. I modsat fald skal Kunden anses for at have givet afkald på sådanne indsigelser.

PRISER OG AFGIFTER. Medmindre andet er aftalt skriftligt, er de priser, som er angivet af eller aftalt med Merit, i DKK Priserne er eksklusive moms og alle andre relevante skatter og afgifter (“Afgifter”). Afgifter, som Merit skal betale eller inddrive, skal lægges til den enkelte faktura eller faktureres særskilt af Merit.

BETALING. Kunden betaler Merit det fulde fakturabeløb ved forfald uden modregning eller fradrag. Alle betalinger er netto 30 dage fra fakturadatoen. Hvis Kunden er i restance, eller hvis Merit skønner, at Kundens økonomiske stilling udgør en betalingsrisiko, kan Merit vælge kun at levere mod forskudsbetaling, udsætte leveringen eller annullere sin accept af Kundens ordre. Hvis Kunden undlader at betale til tiden, skal Kunden betale en månedlig rente på 1.5 % af fakturabeløbet, uden at det er nødvendigt at fremsætte krav i forbindelse med misligholdelsen, beregnet fra forfaldsdatoen til og med betalingsdatoen.

LEVERING. Levering er ab fabrik (Incoterms 2020), og risikoen overgår til Kunden på dette tidspunkt. Kunden er ansvarlig for alle transportforanstaltninger og for omkostningerne hertil. LEVERINGSTIDEN ER KUN ET ESTIMAT, OG MERIT ER IKKE ANSVARLIG FOR FORSINKELSE. LEVERINGSTID OG LEVERINGSDATOER VIL ÆNDRE SIG AFHÆNGIGT AF PRODUKTIONEN OG ANDRE VILKÅR. FORSINKET LEVERING FRIGØR IKKE KUNDEN FOR BETALINGSFORPLIGTELSEN. MERIT HAR RET TIL AT FORETAGE DELLEVERING OG TIL AT KRÆVE BETALING FOR LEVEREDE PRODUKTER. Merit påtager sig intet ansvar for transport, og ingen fragtfører skal anses for at være Merits repræsentant. Kunden skal betale eventuelle lager- og håndteringsomkostninger for produkter, som forbliver i Merits varetægt efter, at Kunden har fået meddelelse om, at produktet er leveringsklart. Produkter, som opbevares for Kunden som følge af en sådan forsinkelse, opbevares for Kundens risiko.

FRAGTVILKÅR. Kunden skal betale fragtomkostninger for ordrer på produkter til levering med sædvanlig forsendelse under den mindste ordreværdi fastsat af Merit. Kunden skal betale ekspresleveringsgebyrer for alle ordrer med dag-til-dag forsendelse.

SIKKERHEDSSTILLELSE. Produkterne forbliver Merits ejendom, indtil Kunden har erlagt den fulde betaling for produkterne og andre produkter leveret af Merit. Hvis Kunden ikke overholder sine forpligtelser, kan Merit for Kundens regning tage produkterne tilbage fra det sted, hvor de opbevares. Kunden må ikke pantsætte de produkter, som endnu ikke er betalt eller overdrage ejendomsretten hertil. Kunden skal opbevare produkter solgt med ejendomsforbehold med fornøden omhu og på en sådan måde, at de kan identificeres som Merits ejendom.

KONTROL OG RETURVARER. Kunden skal inden 90 dage fra leveringen kontrollere produkterne og meddele Merit, hvis produkterne er behæftet med mangler. Alle returvarer skal godkendes af Merit i henhold til Merits til enhver tid gældende returvarepolitik (“Politik”), der er vedlagt som Bilag A. Hvis Kunden ikke skriftligt meddeler Merit, at der er mangler inden for denne periode på 90 dage, skal en sådan undladelse være et afgørende bevis for, at produkterne blev modtaget uden mangler. Merit er ikke ansvarlig for skade på produkterne under transporten. Kunden er indforstået med at fremsætte relevante krav om godtgørelse over for fragtføreren. Merit forbeholder sig ret til at vurdere alle returvarer og træffer den endelige afgørelse i forbindelse med skade og mangler. Merit kan efter eget skøn vælge at reparere eller udskifte produkterne eller kreditere Kundens konto i henhold til Merits gældende Politik.

ANNULLERING AF ORDRER. Kunden kan annullere ordrer på produkter eller mængder, som ikke er specialfremstillet, inden for samme arbejdsdag, som ordren er afgivet, forudsat at ordren endnu ikke er blevet leveret. En afgift på 20 % af salgsprisen kan blive opkrævet for at lægge produkterne på lager igen, hvis de er blevet forberedt til transport. Ordrer på specialfremstillede produkter og mængder er uigenkaldelige, når først produktionen er startet. Annullering af ordrer træder i kraft ved modtagelsen af en skriftlig meddelelse fra Kunden. Kunden skal betale for alle tjenesteydelser, der er blevet udført, og for de faktiske omkostninger, som Merit er blevet pådraget før modtagelsen af Kundens skriftlige meddelelse.

DELVIS LEVERING / MANGLENDE LEVERING. I tilfælde af delvis levering eller manglende levering af produkter skal Kunden give skriftlig meddelelse til Merit inden 7 dage efter fakturaen. Hvis Merit ikke modtager skriftlig meddelelse inden for denne periode, anses Kunden at have accepteret den delvise levering eller manglende levering. Ved modtagelse af meddelelsen har Merit ret til efter eget valg enten at erstatte produkterne eller kreditere Kundens konto i henhold til Merits gældende Politik. Denne bestemmelse er Merits eneste forpligtelse og Kundens eneste beføjelse i tilfælde af delvis eller manglende levering af produkter.

FORTROLIGE OPLYSNINGER Merit kan videregive visse oplysninger om Merit til Kunden, herunder men ikke begrænset til, oplysninger vedrørende kunder, forhandlere, produkter, økonomiske, forretningsmæssige og markedsføringsmæssige forhold og oplysninger om priser, planer og salg, som er Merits fortrolige eller beskyttede oplysninger (“Fortrolige Oplysninger”). Kunden må under ingen omstændigheder bruge Merits Fortrolige Oplysninger eller videregive eller stille Merits Fortrolige Oplysninger til rådighed for personer eller enheder, medmindre det udelukkende sker i det omfang det er relevant for transaktioner med Merit.

BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE. Merit udsteder ingen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til alle de produkter, som Merit sælger i henhold hertil, udover at produkterne i det væsentlige skal svare til specifikationerne på det tidspunkt, de bliver leveret til Kunden, og i det væsentlige skal være fri for mangler med hensyn til materialerne og den håndværksmæssige udførelse i den periode, der er angivet i den skriftlige begrænsede garanti, som følger med hvert produkt. Denne garanti gælder ikke produkter, som er blevet ændret, repareret, istandsat eller genbearbejdet af andre end Merit, er blevet brugt på en forkert måde, genbrugt, gensteriliseret, eller har været udsat for en ulykke, misbrug, forsømmelse eller uautoriserede ændringer, skade forårsaget af for stor fysisk, miljømæssig eller elektrisk belastning, eller produkter hvis serienummer er ændret, udvisket eller fjernet. Teknisk produkt rådgivning, som Merit har givet, er givet uforpligtende og uden betaling, og Merit påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar, idet en sådan rådgivning gives og modtages for Kundens risiko. MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT FREMGÅR HERAF, AFGIVER MERIT INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, TIL KUNDEN, KUNDENS SLUTBRUGERE ELLER TREDJEMAND MED HENSYN TIL PRODUKTERNE. MERIT FRASIGER SIG OG UDELUKKER ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE GARANTIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER MOD KRÆNKELSE, OG STILTIENDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER BRUGBARHED. Kunden skal holde Merit skadesløs mod krav fra tredjemand vedrørende de produkter, som Merit har leveret til Kunden, herunder krav baseret på produktansvar.

Merits eneste forpligtelse og ansvar i forbindelse med et produkt, som ikke lever op til garantien, er efter Merits eget valg enten at reparere eller erstatte et sådant produkt uden omkostninger for Kunden, eller at kreditere Kunden for det oprindelige fakturabeløb. Denne forpligtelse er betinget af, at Merit modtager en meddelelse om den påståede manglende overensstemmelse eller mangel inden 90 dage efter levering til Kunden. Krav skal fremsættes uden ophold inden for denne periode, og Merit skal have en rimelig mulighed for at afhjælpe en sådan manglende overensstemmelse. Produkterne skal returneres til Merit med fragten forudbetalt, DDP (Incoterms 2020) til Merits lager eller en anden destination efter Merits instrukser ifølge Merits generelle returvarepolitik.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR MERITS ENESTE ANSVAR I FORBINDELSE MED ET KØB AF PRODUKTERNE ER BEGRÆNSET TIL REPARATION, UDSKIFTNING, ELLER KREDITERING I FORBINDELSE MED MANGELFULDE PRODUKTER. MERIT ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSPLIGTIG OVER FOR KUNDEN ELLER ANDRE PERSONER ELLER ENHEDER FOR BOD, SÆRLIGE TAB, INDIREKTE OMKOSTNINGER ELLER FØLGESKADER, UANSET OM DISSE SKYLDES TABT GOODWILL, TABT FORTJENESTE VED VIDERESALG, ARBEJDSSTANDSNING, PRODUKTFEJL, ANDRE PRODUKTERS VÆRDIFORRINGELSE ELLER ANDET OG UANSET OM DET FØLGER AF AFTALE ELLER ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT ELLER AF ANDRE SØGSMÅL I FORBINDELSE MED MISLIGHOLDELSE AF GARANTIEN, MISLIGHOLDELSE AF AFTALEN, FORSINKELSE, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET. I alle de tilfælde, hvor Merit alligevel skal betale en erstatning, kan den aldrig overstige nettobeløbet på fakturaen for de produkter, som forårsagede skaden eller som optrådte i forbindelse med skaden, og erstatningen kan aldrig blive højere end 50.000 DKK Hvis skaden er dækket af Merits ansvarsforsikring, kan godtgørelsen aldrig overstige det beløb, som udbetales af forsikringsselskabet. Ethvert krav, der rejses mod Merit, bortfalder 12 måneder efter, at kravet er blevet rejst, medmindre Merit har accepteret det forinden.

FORCE MAJEURE. Hvis en af parternes opfyldelse er forsinket, ikke er mulig eller ikke er kommercielt gennemførlig grundet omstændigheder, som parten ikke er herre over, skal parten have så meget mere tid til at opfylde denne aftale, som er rimeligt og nødvendigt efter omstændighederne. Kundens betalingsforpligtelse i forbindelse med de leverede produkter udsættes dog aldrig. Hvis Merit ikke er i stand til at skaffe tilstrækkelige produkter til at dække både den samlede efterspørgsel fra kunderne og det interne behov, har Merit ret til at fordele produktionen mellem kunderne på den måde, som Merit finder rimelig.

SKADESLØSHOLDELSE. Kunden skal holde Merit skadesløs i forbindelse med påstande om ansvar, tab eller skade på tredjemand som følge af Kundens uagtsomhed i relation til håndtering, brug, opbevaring eller afhændelse af eller eksponering over for et produkt, mens dette var i Kundens varetægt.

[EKSPORT-/IMPORTBEGRÆNSNINGER. Kunden skal overholde gældende eksport-/importlovgivning, herunder indhente tilladelser og andre importattester. Kunden må ikke assistere eller beskæftige sig med eksport af produkterne til noget land, som USA har belagt med en embargo eller har begrænset eksporten af varer eller tjenesteydelser til. Kunden er indforstået med ikke, hverken direkte eller indirekte, at eksportere produkter, der stammer fra USA, til personer eller enheder, som er blevet forbudt at deltage i amerikanske eksporttransaktioner af institutioner under den amerikanske forbundsregering. Kunden indestår for, at hverken det amerikanske Bureau of Export Administration eller nogen anden institution under den amerikanske forbundsregering har stillet Kundens eksportrettigheder i bero, eller har tilbagekaldt eller nægtet at udstede Kundens eksportrettigheder.]

ØVRIGE BESTEMMELSER. Alle meddelelser skal være skriftlige og skal sendes som A-post, porto betalt. Kunden må ikke overdrage sine rettigheder i forbindelse med købet af produkterne. Merit og Kunden er selvstændige kontrahenter, og deres indbyrdes forretningsforhold er ikke som det mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtig. Merits manglende håndhævelse af bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser skal ikke på noget tidspunkt fortolkes som Merits afkald på at håndhæve sådanne bestemmelser. Disse salgs- og leveringsbetingelser indeholder samtlige bestemmelser, der regulerer køb af produkterne og de kan kun ændres ved skriftlig aftale. Hverken tidligere transaktioner mellem parterne eller branchekutyme er relevant for eller skal supplere, forklare eller ændre nogen af disse betingelser. Salget af produkterne er underlagt dansk ret, og enhver tvist, der opstår på grund af eller i forbindelse med et sådant salg, skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København som første instans, medmindre Merit vælger i stedet at anlægge sagen ved domstolen i Kundens værneting. Kunden er ansvarlig for alle omkostninger, som Merit pådrages, herunder advokatsalærer og inkassoomkostninger samt øvrige omkostninger i forbindelse med inddrivelse af ubetalte fakturaer, uanset om det er indenretligt eller udenretligt, ved appel eller på anden vis. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion afgør, at nogen af bestemmelserne i disse betingelser er ugyldige, ulovlige eller uden retskraft i nogen henseende, skal en sådan afgørelse ikke påvirke eller ændre nogen af de andre bestemmelser i disse betingelser. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (“CISG”) gælder ikke for køb af produkterne.

Bilag A

Returvarepolitik

Produkter der kan Returneres:
Det er muligt at returnere defekte produkter og produkter, hvor forsendelsen skyldes Merits ekspeditionsfejl. Merit kan også acceptere returnering af standardprodukter, der ikke har været åbnet, ændret, forarbejdet eller istandsat, og som ikke er udløbet, såfremt Merit modtager produkterne inden 90 dage fra fakturadatoen for den oprindelige ordre og vurderer, at produkterne er salgbare. Forældede produkter, udgåede produkter og produkter med mindre end 6 måneders udløbsdato kan ikke returneres. På grund af begrænset efterspørgsel på markedet accepterer Merit ikke returnering af specialfremstillede produkter, der udelukkende er udviklet til Kundens individuelle behov; specialordreprodukter, herunder brugerdefinerede mængder.

Autoriseringsproces og Kreditering:
Ved gennemgang og accept af Kundens returoplysninger giver Merit Kunden et
Retur autorisations nummer (RGA-nummer) og returinstruktioner. Returnerede produkter skal ledsages af original ordre, faktura og/eller følgeseddel og skal indeholde RGA-nummeret på ydersiden af kassen. Ved modtagelse af produkterne i god stand kan Merit godkende returneringen og krediteringen af Kundens konto med pålæg af et 20% returneringsgebyr. Merit kan give afkald på returneringsgebyr, forudsat at produktet returneres inden for 14 dage fra levering. Merit giver Kunden en returfragtkontokode for defekte produkter og produkter, hvor forsendelsen skyldes Merits ekspeditionsfejl. Ikke-defekte produkter skal returneres inden for 90 dage fra fakturadatoen efter den oprindelige forsendelse. Returnering af defekte produkter eller produkter, der hvor forsendelsen skyldes Merits ekspeditionsfejl, er ikke pålagt et returneringsgebyr.

Annullering af Ordrer:
Kunden kan annullere ordrer på produkter eller mængder, som ikke er specialfremstillet, inden for samme arbejdsdag, som ordren er afgivet, forudsat at ordren endnu ikke er ekspederet. Ordrer kan ikke annulleres for specialfremstillede produkter og brugerdefinerede mængder, når produktionen af den brugerdefinerede ordre er begyndt.

Fragt for Returnerede Produkter:
Alle produkter, der returneres til Merit, skal pakkes med henblik på undgå skade under transport og være forsikret mod skade og bortkomst. Merit påtager sig intet ansvar for skader på produkter, der sendes til Merit. Kunden er ansvarlig for alle fragtomkostninger og produktskader, der er opstået under transport til og fra Merit, bortset fra defekte produkter og produkter, hvor forsendelsen skyldes Merits ekspeditionsfejl. Returnering af produkter uden Merit tilladelse vil blive afvist.

Kontaktoplysninger:
Kontakt kundeserviceafdelingen på 80 88 00 24 for at anmode om tilladelse til at returnere produkter i Danmark og meddel returoplysninger, herunder: katalognummer; lotnummer; fakturanummer; fakturadato; indkøbsordrenummer; og årsag til returneringen. Yderligere oplysninger kan være påkrævet. Kontakt International Kundeservice på +31 43 358 8223 for at anmode om tilladelse til at returnere produkter uden for Danmark, herunder til distributører over hele verden.

 

Merit kan ændre sin Returvarepolitik uden varsel.

logo