VILLKOR

Kunden samtycker till att köpa och ta emot Merit-produkter i enlighet med villkoren Nedan.
Merit motsätter sig och avvisar eventuella villkor som kunden föreslår, oavsett om de finns i kundens inköpsorder eller annanstans.
Om Merit och kunden har undertecknat ett separat, skriftligt avtal som styr kundens inköp av Merit-produkter (”avtal”), ska villkoren i det avtalet gälla.

PRISER OCH SKATTER. Priserna anges i SEK exklusive alla skatter, tullar och taxeringar (”skatter”). Eventuella skatter som Merit kan behöva betala eller inkassera kan läggas till i varje faktura eller faktureras separat av Merit och betalas omgående av kunden.

BETALNING. Kunden ska betala hela beloppet för alla produkter inom trettio (30) dagar efter fakturadatumet, utan kompensationer eller krediter.Merit kan avbryta produktionen, försändelsen eller leveransen av ytterligare produkter tills sådana betalningar har gjorts. Förfallna fakturor ska vara räntebärande med en ränta på 1.5 procent per månad, men inte överstigande den högsta lagliga räntesatsen, tills fakturorna har betalats till fullo.

ÄGANDERÄTT – FRAKT- OCH LAGRINGSKOSTNADER. Äganderätten till produkterna och förlustrisken ska övertas av kunden på Merits leveranspunkt. Kunden skall ansvara för fraktkostnaderna. Merit påtar sig inget ansvar i samband med försändelsen. Inget transportföretag ska tolkas utgöra ett Merit-ombud. Fraktkostnaderna bygger på standardpriser, före volym- eller andra rabatter. Fraktkostnaderna kan även inkludera en enhetlig hanteringskostnad på 3,00 USD per paket. Merit ska ha rätt att avgöra en lagrings- och hanteringskostnad för produkter som tillåts ligga kvar hos Merit efter ett meddelande till kunden om att produkterna är tillgängliga för leverans. Produkter som lagras för kundens räkning på grund av sådan försening ska lagras på kundens risk.

TIDPUNKT FÖR FÖRSÄNDELSE OCH LEVERANS. Tiden är inte av avgörande betydelse när det enbart gäller Merits tillverknings- och försändelseansvar. Ledtidskrav och leveransdatum varierar beroende på tillverknings- och andra förhållanden. Varje försändelse ska betraktas som en separat försäljning.

FRAKTPOLICY
Fraktkostnaderna ska betalas av kunden för alla inköpsordrar gällande produkter som levereras via standardförsändelse under det minsta beställningsvärdet som har angivits av Merit. Kunden ska betala kostnaderna för expressleverans för alla inköpsordrar som levereras via expressleverans från en dag till nästa.

SÄKERHETSINTRESSE. Tills inköpspriset för produkten har betalats till fullo ger kunden Merit ett säkerhetsintresse i produkterna, tillsammans med eventuella intäkter, inklusive kundfordringar. Kunden auktoriserar Merit att lämna in alla nödvändiga finansieringsöversikter eller andra dokument som bevis och fullända sådana säkerhetsintressen.

ANNULLERING AV INKÖPSORDRAR. Inköpsordrar kan annulleras för icke-anpassade produkter under samma arbetsdag, förutsatt att beställningen ännu inte har behandlats. Inköpsordrar kan inte annulleras för anpassade produkter eller anpassade volymer när produktionen av den anpassade beställningen har börjat.

PRODUKTRETURER. Alla returer omfattas av Merits föregående godkännande och ska styras av Merits produktreturpolicy i bilaga A (”returpolicy”) som gäller vid tidpunkten för en sådan retur. Returpolicyn finns på www.merit.com eller tillgängliggörs på begäran, och kan ändras från tid till annan. Merit förbehåller sig rätten att utvärdera alla returer, och dess beslut om skador eller defekter ska vara bindande. Merit ska sedan, efter eget val, antingen reparera eller ersätta sådana produkter eller kreditera kundens konto i enlighet med Merits då gällande policy.

ÅTERKALLANDE. Om Merit åläggs av en tillsynsmyndighet att återkalla produkter, eller om Merit frivilligt återkallar produkter, samtycker kunden till att samarbeta med och hjälpa Merit att hitta och återlämna de återkallade produkterna. Kunden ska omgående rapportera klagomål eller annan information till Merit rörande produkter om vilka kunden får kännedom som rimligen kan förväntas leda till återkallande eller annan lagstiftningsåtgärd.

FÖRSUMMELSE. Kunden ska anses ha försummat det här avtalet om någon eller flera av följande händelser inträffar: (a) kunden ska anses ha försummat avtalet om han inte fullgör eller uppfyller någon av sina skyldigheter gentemot Merit; (b) kundens mottagare, likvidator eller förvaltare, eller dess egendom, som har utsetts genom domstolsbeslut; (c) kunden försätts i konkurs eller kvalificeras insolvent; (d) kundens egendom beslagtas genom domstolsbeslut; (e) en begäran lämnas in av eller mot kunden enligt en lagstiftning eller jurisdiktion om konkurs, omorganisation, upplösning eller likvidering; (f) kunden blir insolvent eller, (g) om leveransen är beroende av kundens samarbete, kunden inte samarbetar för att fullfölja leveransen vid den tidpunkt som har överenskommits eller, i frånvaro av en sådan överenskommelse, vid den tidpunkt som har fastställts av Merit. I händelse av en sådan försummelse ska alla obetalda betalningar omedelbart förfalla till betalning och Merit ska ha rätt att betrakta sitt avtal med kunden annullerat och få skadestånd, och ska vidare ha alla rättigheter och gottgörelser som tillhandahålls av gällande lagstiftning.

OFULLSTÄNDIG LEVERANS/UTEBLIVEN LEVERANS
Vid ofullständig leverans eller utebliven leverans av produkter måste kunden meddela Merit skriftligen inom 7 dagar från fakturan. Om Merit inte får ett skriftligt meddelande om den ofullständiga leveransen eller den uteblivna leveransen inom den perioden ska kunden anses ha godkänt delleveransen eller den uteblivna leveransen. Efter att ha tagit emot ett sådant meddelande ska Merit efter eget val antingen ersätta sådana produkter eller kreditera kundens konto i enlighet med Merits då gällande policy. Det här stycket utgör Merits enda och exklusiva skyldigheter samt kundens enda och exklusiva gottgörelser med avseende på en sådan ofullständig eller utebliven leverans av produkter.

KONFIDENTIELL INFORMATION. I samband med kundens inköp av produkter från Merit kan Merit lämna ut konfidentiell information till kunden om Merit, inklusive men inte begränsat till information om kunder, leverantörer, produkter, produktspecifikationer, produktkoncept, prissättning, ekonomi, företag, marknadsföring, planer och försäljning som är konfidentiell och äganderättsskyddad information som tillhör Merit (”konfidentiell information”). Kunden får inte under några omständigheter använda, lämna ut eller tillgängliggöra Merits konfidentiella information för någon person eller enhet, förutom i det begränsade syftet för de transaktioner som avses i kundens beställning av produkter från Merit, och kunden samtycker till att aldrig använda eller utnyttja sådan konfidentiell information på ett sätt som skadar Merit.

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSFRISKRIVNING. Merit utfäster och garanterar att produkterna väsentligen överensstämmer med specifikationerna vid tidpunkten för försändelsen till kunden, och förblir väsentligen fria från defekter i material och utförande under den period som anges på den skriftliga begränsade garantin som tillhandahålls separat med varje produkt. Den här garantin ska inte gälla för produkter som har (i) modifierats, ändrats, reparerats, renoverats, rekonditionerats eller ändras av någon annan än Merit; (ii) utsatts för felaktig användning, felaktig hantering, återanvändning, re-sterilisering, olyckshändelse, vanvård, försummelse eller manipulering; (iii) skadats på grund av stor fysisk, miljömässig eller elektrisk belastning, eller fått ett serienummer ändrat, deformerat eller avlägsnat; (iv) kombinerats med någon annan produkt; (v) använts utanför de godkända ”indikationerna för användning” enligt vad som har godkänts av en relevant behörig myndighet, i strid mot den användning som anges i produktspecifikationerna eller i ett program eller en miljö som produkten inte har utformats eller avsetts för. Alla tekniska produktråd från Merit tillhandahålls frivilligt och utan kompensation, och Merit påtar sig inte ansvar eller skyldigheter. Kunden tar emot alla sådana råd som ges på egen risk. FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI GÖR MERIT INGA UTFÄSTELSER OCH GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, TILL KUNDEN, DESS SLUTANVÄNDARE ELLER NÅGON TREDJE PART MED AVSEENDE PÅ PRODUKTERNA. MERIT FRÅNSÄGER SIG OCH UNDANTAR ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER MOT INTRÅNG, OCH DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MERIT HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT KUNDEN ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR STRAFFSKADESTÅND, SÄRSKILDA SKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM DET GÄLLER FÖRLORAD GOODWILL, FÖRLORAD ÅTERFÖRSÄLJNINGSVINST, ARBETSSTOPP, PRODUKTFEL, FÖRSÄMRING AV ANDRA PRODUKTER ELLER ANNAT, OCH OAVSETT OM DET BASERAS PÅ AVTAL, RÄTTSSTRIDIG HANDLING ELLER ANNAN ÅTGÄRD TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED GARANTIBROTT, AVTALSBROTT, FÖRSENING, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT. OAKTAT OVANSTÅENDE SKA INGET I DE HÄR VILLKOREN UNDANTA ELLER BEGRÄNSA MERITS ANSVAR SOM FÖLJER AV DEN SVENSKA PRODUKTANSVARSLAGEN (1992:18).

FORCE MAJEURE. I händelse av att endera parts fullgörelse försenas eller blir omöjlig eller kommersiellt ogenomförbar på grund av orsaker som ligger utanför den partens rimliga kontroll, såsom force majeure; brand; explosion; brist på energikällor, anläggningar, material eller arbete; försening eller brist på transport; tillfällig eller permanent driftstopp i produktionsanläggningen; haveri eller olycka; efterlevnad av eller andra åtgärder som vidtas för att fullgöra avsikten eller syftet med någon lag, förordning eller andra krav från en statlig myndighet; eller någon orsak utanför den partens rimliga kontroll, ska den parten få ytterligare tid att fullgöra det här avtalet enligt vad som rimligen kan vara nödvändigt under omständigheterna. Kundens skyldighet att betala för levererade produkter upphör emellertid aldrig. Om Merit inte kan producera tillräckligt med produkter för att möta alla behov hos kunderna och den interna användningen ska Merit dessutom ha rätt att fördela produktionen mellan sina kunder på ett sätt som Merit bedömer vara skäligt.

EXPORT/IMPORTKONTROLLER. Kunden ska alltid följa alla gällande lagar, inklusive att skaffa licenser och andra importcertifieringar. Kunden ska inte bistå eller delta i omdirigering av produkter till ett land som USA har belagt med embargo eller begränsat exporten av varor eller tjänster för. Kunden samtycker till att inte exportera eller återexportera produkter med ursprung i USA till någon person eller enhet som har förbjudits att delta i USA:s exporttransaktioner av en federal myndighet i USA:s regering. Kunden utfäster och garanterar att varken USA:s Bureau of Export Administration eller någon annan amerikansk federal myndighet har upphävt, återkallat eller bestridit kundens exporträttigheter.

FCPA. Kunden utfäster och garanterar att kunden alltid ska följa USA:s Foreign Corrupt Practices Act och aldrig erbjuda, utlova eller ge, direkt eller indirekt via en tredje part eller på annat sätt, något av värde till en regeringstjänsteman, partitjänsteman eller -kandidat eller till en släkting, affärspartner eller anställd hos denne, i syfte att erhålla eller behålla verksamhet som involverar Merit eller dess produkter.

REGELEFTERLEVNAD. Varje part ska följa alla gällande lagar, förordningar, regler, krav eller föreskrifter från alla statliga myndigheter, inklusive men inte begränsat till ISO-krav, USA:s Food and Drug Administration, eller dess utländska motsvarighet, som gäller för användning, återanvändning, tillverkning, försäljning, distribution, transport, export eller import av produkter för dess särskilda roller och ansvarsområden i enlighet med det här avtalet.

ÖVRIGT. Alla meddelanden ska vara skriftliga. Kunden får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt det här avtalet utan föregående skriftligt medgivande från Merit, vars samtycke inte får undanhållas utan rimliga skäl. De här villkoren ska vara bindande och utfalla till förmån för parterna och deras efterträdare och tillåtna övertagare. Merit och kunden är oberoende entreprenörer och har inte en relation av uppdragsgivare och uppdragstagare. Ett avstående av Merit från rättigheter vid överträdelse av de här bestämmelserna ska inte tolkas som ett avstående från rättigheter för någon annan överträdelse. De här villkoren ska tolkas och genomdrivas i enlighet med lagarna i Sverige, och kunden underkastar sig härmed Sveriges domstolars medborgerliga jurisdiktion. Om Merit måste vidta rättsliga åtgärder för att inkassera ett utestående belopp enligt det här avtalet eller för att genomdriva de här villkoren, ska kunden betala alla rättegångskostnader plus rimliga advokatarvoden som Merit ådrar sig för att vidta en sådan rättslig åtgärd. Om någon bestämmelse i de här villkoren bedöms vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar i något avseende i en domstol med behörig jurisdiktion, ska inte en sådan dom påverka eller ändra någon annan bestämmelse i de här villkoren. FN:s lag om internationella köp (CISG) gäller inte vid inköp av produkter.

 

Bilaga A

Produktreturpolicy

Produkter som får returneras:
Produkter som är defekta eller har levererats på grund av behandlingsfel av Merit får returneras. Merit kan även acceptera retur av standardmässiga, oöppnade, icke manipulerade, icke rekonditionerade, icke renoverade eller icke utgångna produkter som Merit tar emot inom 90 dagar från fakturadatumet för den ursprungliga försändelsens beställning och som Merit bedömer vara i återförsäljningsbart skick. Föråldrade produkter, utgående produkter och produkter med mindre än 6 månader till utgångsdatumet får inte returneras. På grund av begränsad efterfrågan på marknaden accepterar inte Merit retur av anpassade produkter, som har tagits fram uteslutande för kundens individuella behov, eller specialbeställda produkter, inklusive anpassade volymer.

Godkännandeprocess och kredit:
Efter granskning och godkännande av kundens returinformation ska Merit ge kunden ett nummer för godkännande av returförsändelsen (RGA-nummer) och returinstruktioner. Returnerade produkter måste åtföljas av den ursprungliga beställningen, fakturan eller följesedeln, och RGA-numret måste stå på kartongens utsida. Om produkterna tas emot i gott skick kan Merit godkänna returen och kreditera kundens konto mot en avgift på 20 procent för lagerpåfyllnad. Merit kan avstå från avgiften för lagerpåfyllnad förutsatt att produkten returneras inom 14 dagar från mottagningsdatumet. Merit ska förse kunden med en returfraktskontokod för defekta produkter eller produkter som har levererats på grund av behandlingsfel av Merit. Produkter som inte är defekta måste returneras inom 90 dagar från fakturadatumet för den ursprungliga försändelsen. Returer på grund av produktfel eller behandlingsfel av Merit ska inte omfattas av en avgift för lagerpåfyllnad.

Annullering av inköpsordrar:
Inköpsordrar kan annulleras för icke-anpassade produkter under samma arbetsdag, förutsatt att beställningen ännu inte har behandlats. Inköpsordrar kan inte annulleras för anpassade produkter eller anpassade volymer när produktionen av den anpassade produktbeställningen har börjat.

Frakt för produkter som returneras:
Alla produkter som returneras till Merit ska förpackas så att skador under frakten förhindras, och försäkras mot skador och förlust. Merit ansvarar inte för skador på produkter som skickas till Merit. Kunden ansvarar för alla fraktkostnader och produktskador som uppstår under försändelsen till och från Merit, förutom för produkter som levereras på grund av behandlingsfel av Merit eller som är defekta. Produkter utan Merit-godkännande nekas.

Kontaktuppgifter:
För att be om ett returgodkännande i Sverige kontaktar du kundtjänst på 020 79 24 45 med följande returinformation: artikelnummer, partinummer, fakturanummer, fakturadatum, inköpsordernummer och returorsak. Ytterligare information kan krävas. För att begära godkännande utanför Sverige, inklusive globala återförsäljare, kontaktar du den internationella kundtjänsten på +31 43 358 8233.

Den här produktreturpolicyn kan ändras av Merit utan föregående meddelande.

 

logo