ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN. Hierna volgen de Algemene Voorwaarden waaronder Merit Medical Belgium BVBA (“Merit”) haar producten verkoopt. Alle transacties die door Merit worden gesloten, zijn onderworpen aan de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. De aanvaarding van Merit van de bestelling van de Klant is onderworpen aan het akkoord van de Klant met deze voorwaarden als de enige voorwaarden voor deze aan- en verkoop. De aanvaarding van de producten door de Klant houdt de instemming met deze voorwaarden in, en Merit verzet zich tegen en verwerpt alle aanvullende of afwijkende voorwaarden die door de Klant worden voorgesteld, of deze nu zijn opgenomen in de bestelling van de Klant of elders. Alle eerdere voorstellen, onderhandelingen en verklaringen, indien van toepassing, worden terzijde geschoven. Indien de Klant en Merit partij zijn bij een afzonderlijk schriftelijk contract, ondertekend door de bevoegde functionarissen van beide partijen, dat de aankoop van de producten door de Klant regelt (het “Contract”), dan stemt de Klant ermee in dat, voor zover deze voorwaarden niet in strijd zijn met het Contract, deze voorwaarden worden beschouwd als een aanvulling op en een deel van het Contract. Voor zover de Klant van mening is dat enige bepaling van deze voorwaarden in strijd is met een dergelijk Contract, zal zij Merit hiervan binnen tien (10) dagen na het ontvangen van deze voorwaarden op de hoogte brengen, anders wordt de Klant geacht afstand gedaan te hebben van deze vorderingen.

TARIEVEN EN HEFFINGEN. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Merit opgegeven of met Merit overeengekomen tarieven uitgedrukt in Euro. Tarieven zijn exclusief alle belastingen, rechten of aanslagen (“Heffingen”). Alle Heffingen die Merit verplicht kan worden te betalen of te innen, kunnen aan elke factuur worden toegevoegd of afzonderlijk door Merit worden gefactureerd.

BETALING. De Klant zal het volledige bedrag van elke factuur op de vervaldag betalen zonder enige compensatie, verminderingen of creditering. Alle betalingen dienen binnen dertig (30) dagen na de datum van de factuur te worden voldaan. Indien de Klant in gebreke blijft, of naar het redelijk oordeel van Merit, de financiële toestand van de Klant het risico van niet-betaling met zich meebrengt, dan kan Merit een dergelijke verzending onder voorfinanciering uitvoeren, de uitvoering van haar prestaties opschorten of haar aanvaarding van de bestelling van de Klant herroepen, zonder dat zij de Klant hiervoor voorafgaandelijk in gebreke dient te stellen.

Indien de Klant niet tijdig en volledig betaalt, zal de Klant zonder verdere ingebrekestelling interest verschuldigd zijn tegen de in artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voorziene rentevoet, berekend vanaf de vervaldag van de factuur tot en met de datum van volledige betaling.

LEVERING. Levering vindt plaats Ex Works (Incoterms 2020), op welk moment het risico van verlies op de Klant zal overgaan, niettegenstaande de mogelijkheid dat de eigendom van de producten nog niet op de Klant is overgegaan. De Klant is verantwoordelijk voor het maken van alle transport- en/of verzendregelingen en voor de kosten. LEVERINGSDATA ZIJN SLECHTS INDICATIEVE SCHATTINGEN EN MERIT ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VERTRAGING. DE VEREISTE LEVERINGSTERMIJNEN EN -DATA ZIJN AFHANKELIJK VAN DE PRODUCTIE- EN ANDERE OMSTANDIGHEDEN. VERTRAGING IN DE LEVERING ZAL DE KLANT NIET VAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTING ONTSLAAN. MERIT HEEFT HET RECHT OM IN GEDEELTEN TE LEVEREN EN BETALING TE EISEN VOOR DE GELEVERDE PRODUCTEN. Merit aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met het transport en/of de verzending, noch zal een vervoerder worden beschouwd als een vertegenwoordiger van Merit. De Klant kan worden aangesproken voor opslag- en behandelingskosten voor elk product dat in het bezit van Merit blijft na kennisgeving dat het product beschikbaar is voor levering. Producten die voor de Klant worden bewaard als gevolg van een dergelijke vertraging zullen worden bewaard op risico van de Klant.

TRANSPORTBELEID. Indien Merit, niettegenstaande het feit dat de levering Ex Works (Incoterms 2020) gebeurt, het transport of het verzenden regelt, doet zij dit als aangestelde van de Klant en voor rekening van de Klant. De Klant zal de transportkosten betalen voor alle bestellingen van welke producten indien deze op de gebruikelijke wijze geleverd worden en de waarde van de bestelling lager is dan de door Merit aangegeven minimale bestellingswaarde. Voor alle bestellingen die tijdens de nacht geleverd worden via expreslevering, zal de Klant de daarmee verbonden kosten betalen.

ZEKERHEID. Merit zal zich de eigendom van de producten voorbehouden totdat de Klant de prijs ervan, inclusief eventuele transportkosten en Heffingen, integraal heeft betaald. Indien de Klant zijn verplichtingen niet tijdig en volledig nakomt, zal Merit gerechtigd zijn om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en op kosten van de Klant de producten terug te nemen van de plaats waar de producten zich bevinden. De Klant zal niet gerechtigd zijn om nog niet-betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten als bewaarnemer en met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Merit op te slaan. Indien de Klant de producten verkoopt of anderszins van de hand doet vooraleer volledige betaling aan Merit heeft plaatsgevonden, zal de Klant alle ontvangen gelden voor Merit in bewaring houden. Niets in dit artikel zal aan de Klant het recht geven om de producten te retourneren. Niettegenstaande deze bepaling, kan Merit steeds een vordering tot betaling van de prijs instellen.

ANNULERING VAN BESTELLINGEN. De Klant kan bestellingen voor niet-gepersonaliseerde of “custom-made” producten of volumes binnen dezelfde werkdag annuleren, op voorwaarde dat de bestelling nog niet verwerkt is. Een herstockeringsvergoeding van 20% van de factuurwaarde kan worden aangerekend indien de producten werden klaargemaakt voor transport en/of verzending. Bestellingen zijn onherroepelijk voor gepersonaliseerde of “custom-made” producten en volumes zodra de productie is gestart. Annuleringen zijn van kracht na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de Klant. De Klant zal alle verrichte diensten en de werkelijke kosten die Merit heeft gemaakt voorafgaand aan de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de Klant betalen.

GEDEELTELIJKE LEVERING / NIET-LEVERING. In geval van gedeeltelijke levering of niet-levering van de producten moet de Klant Merit hier schriftelijk van in kennis stellen binnen de zeven (7) dagen na de factuurdatum. Indien Merit binnen deze termijn geen geschreven kennisgeving van dergelijke gedeeltelijke levering of niet-levering ontvangt, wordt de Klant geacht de gedeeltelijke levering of de niet-levering te hebben aanvaard. Na ontvangst van dergelijke kennisgeving zal Merit deze producten naar haar eigen keuze ofwel vervangen, ofwel de rekening van de Klant crediteren in overeenstemming het op dat moment toepasselijke Beleid van Merit. Deze paragraaf houdt de enige en exclusieve verplichtingen van Merit, en de enige en exclusieve remedies van de Klant in met betrekking tot dergelijke gedeeltelijke levering of niet-levering van producten.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE. Merit kan aan de Klant bepaalde informatie van Merit meedelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot klanten, verkopers, producten, financiën, bedrijfsvoering, marketing, tarieven, plannen, verkopen, die de vertrouwelijke, eigendomsrechtelijk beschermde informatie van Merit (de “Vertrouwelijke informatie”) is. De Klant zal onder geen enkele omstandigheid enige Vertrouwelijke Informatie van Merit gebruiken, bekendmaken of beschikbaar stellen aan een persoon of entiteit, behalve voor het beperkte doel van deze transactie.

BEPERKTE GARANTIE EN DISCLAIMER. Merit geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot alle producten die door Merit hieronder worden verkocht, behalve dat de producten in wezen zullen voldoen aan de specificaties op het moment van levering aan de Klant en wezenlijk vrij zullen blijven van materiaal- en fabricagefouten gedurende de periode die vermeld staat in de schriftelijke beperkte garantie, die afzonderlijk bij elk product wordt gevoegd. Deze garantie is niet van toepassing op producten die (i) aangepast, gewijzigd, hersteld, gereviseerd, (her)bewerkt of hervormd zijn door iemand anders dan Merit; (ii) hersteld zijn op een andere wijze dan door Merit of met toestemming van Merit en door de goedgekeurde procedures van Merit; (iii) onderworpen zijn aan misgebruik, hergebruik, hersterilisatie, ongelukken, misbruik, verwaarlozing of manipulatie; (iv) beschadigd zijn door overmatige fysieke, omgevings- of elektrische belasting; (v) gecombineerd zijn met enig ander product; (vi) gebruikt zijn in strijd met het gebruik zoals beschreven in de productspecificaties of in een toepassing of omgeving waarvoor een dergelijk product niet is ontworpen of voorzien; of waarvan een serienummer is gewijzigd, onleesbaar is gemaakt of is verwijderd. Elk technisch productadvies dat door Merit wordt verstrekt, wordt verstrekt zonder enige plicht hiertoe of vergoeding en Merit aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid, en al dit advies wordt gegeven en geaccepteerd “ZOALS HET IS” en op risico van de Klant. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERIN VERMELD, GEEFT MERIT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, AAN DE KLANT, HAAR EINDGEBRUIKERS OF ENIGE DERDE PARTIJ MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN. MERIT WIJST ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES AF EN SLUIT ZE UIT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES TEGEN NIET-NAKOMING EN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De Klant zal Merit vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met de door Merit aan de Klant geleverde producten, met inbegrip van aanspraken op grond van productaansprakelijkheid.

De Klant dient de producten onmiddellijk na levering te inspecteren. Om toelaatbaar te zijn, moeten eventuele klachten en/of vorderingen met betrekking tot de producten schriftelijk per aangetekende brief binnen de gestelde termijn aan Merit worden ter kennis gebracht:

(a) twee (2) werkdagen vanaf het moment dat de producten aan de Klant worden geleverd, indien de klacht en/of vordering betrekking heeft op de hoeveelheid van een levering die niet overeenkomt met de bestelling (zoals een verkeerd geleverd product of een onjuiste hoeveelheid producten) of zichtbare gebreken in het product;

(b) vijf (5) werkdagen vanaf het moment dat de Klant een gebrek in het product ontdekt of vanaf het moment dat de Klant het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken indien de klacht en/of vordering een verborgen gebrek betreft.

De vermeende niet-conform geleverde en/of defecte producten moeten worden teruggezonden naar Merit. Alle retourzendingen zijn onderworpen aan Merit’s goedkeuring en aan Merit’s van tijd tot tijd van kracht zijnde beleid inzake retourzendingen in Bijlage A (“Beleid”). Het verzuim om Merit schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele gebreken binnen de hierboven genoemde termijnen, zal leiden tot een onherroepelijke verjaring van de vorderingen van de Klant. Merit zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade veroorzaakt aan de producten tijdens het transport en/of verzending. De Klant gaat ermee akkoord om alle passende klachten en/of vorderingen met het oog op vergoeding in te dienen bij de vervoerder. Merit behoudt zich het recht voor om alle retourzendingen te beoordelen en haar beslissing over schade of gebreken zal beslissend zijn. Merit zal dan naar eigen keuze dergelijke producten herstellen of vervangen of de rekening van de Klant crediteren volgens het dan geldende beleid van Merit.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. MERIT’S ENIGE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE AANKOOP VAN DE PRODUCTEN ZAL BEPERKT ZIJN TOT HET HERSTEL, DE VERVANGING OF HET CREDITEREN VAN ENIGE GEBREKKIGE PRODUCTEN. IN GEEN GEVAL ZAL MERIT AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER DE KLANT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIG INKOMENSVERLIES, VERLIES VAN HUIDIGE OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN, SCHADE AAN OF AANTASTING VAN GEGEVENS, OF ENIG ANDER TYPE VAN LUCRUM CESSANS, OF ENIGE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES, IN IEDER GEVAL ONGEACHT HOE ZULKE SCHADE OF VERLIES IS ONTSTAAN, OF ZIJ NU VOORTVLOEIT UIT VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN WEDERVERKOOPWINSTEN, WERKONDERBREKING, DEFECTE PRODUCTEN, BESCHADIGING VAN ANDERE PRODUCTEN OF ANDERSZINS, OF EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE VOORZIENBAAR WAS OF DOOR PARTIJEN IN OVERWEGING WERD GENOMEN EN OF HET VERLIES OF DE SCHADE VOORTVLOEIT UIT OF VEROORZAAKT WORDT DOOR CONTRACTBREUK (MET INBEGRIP VAN EEN ZWARE FOUT), ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE PLICHT, SCHADELOOSSTELLING OF ANDERSZINS. In alle gevallen waarin Merit niettemin gehouden is tot het betalen van schadevergoeding (of zij nu voortvloeit uit voorzienbare of door partijen in overweging genomen schade, en of zij nu voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door contractbreuk (met inbegrip van zware fout), onrechtmatige daad, schending van wettelijke verplichtingen, schadeloosstelling of anderszins), zal deze in ieder geval nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van de producten waardoor of in verband waarmee de schade werd veroorzaakt, met een maximum van 50.000 euro. Bovendien, indien de schade gedekt is door een aansprakelijkheidsverzekering van Merit, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

Niets in deze algemene voorwaarden of in enige overeenkomst tussen Merit en de Klant zal de aansprakelijkheid van één van de partijen ten opzichte van de andere partij uitsluiten of op enige wijze beperken, hetzij voor fraude of opzettelijk wangedrag, hetzij voor enige aansprakelijkheid in de mate dat deze niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijke recht.

De bepalingen inzake beperkte garantie en disclaimer en beperkte aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de tarieven aangeboden door Merit. Zonder deze bepalingen zou Merit niet hebben ingestemd met enige overeenkomst om producten of diensten te leveren aan de door haar aangeboden tarieven.

OVERMACHT. In geval de uitvoering van één van beide partijen wordt vertraagd of onmogelijk of commercieel gezien onuitvoerbaar wordt gemaakt door oorzaken die buiten de redelijke controle van die partij liggen, zal die partij extra tijd hebben om haar verplichtingen onder deze voorwaarden na te komen, voor zover dit in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze noodzakelijk is. De verplichting van de Klant tot betaling van geleverde producten wordt echter nooit opgeschort. Indien Merit niet in staat is voldoende goederen te produceren om te voldoen aan alle eisen van de klanten en intern gebruik, heeft Merit het recht om de productie onder haar klanten te verdelen op een wijze die Merit billijk acht.

VRIJWARING. De Klant zal Merit vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen elke vermeende aansprakelijkheid, verlies of schade aan derden als gevolg van nalatigheid van de Klant met betrekking tot de behandeling, het gebruik, de opslag of de verwijdering van of de blootstelling aan een product terwijl dit product onder de zeggenschap van de Klant staat.

CONTROLES OP UITVOER/INVOER. De Klant zal alle toepasselijke uitvoer- en invoerwetten naleven, inclusief het verkrijgen van licenties en andere invoercertificaten. De Klant zal niet meewerken aan de omleiding van producten naar een land waarvoor de EU en/of de VS een embargo hebben ingesteld of de uitvoer van goederen of diensten hebben beperkt. De Klant stemt ermee in om geen producten die hun oorsprong vinden in de EU of de VS uit te voeren, direct of indirect, naar een persoon of entiteit aan wie het door een agentschap van de EU of van de Amerikaanse overheid verboden werd om deel te nemen aan respectievelijk EU- of VS-uitvoertransacties. De Klant garandeert en verklaart dat noch het Amerikaanse Bureau voor Export Beheer, noch enige andere Amerikaanse federale instantie haar uitvoerprivileges heeft opgeschort, ingetrokken of geweigerd.

DIVERSEN. Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te worden gedaan en dienen aangetekend en gefrankeerd te worden verzonden. De Klant mag geen van zijn rechten en/of verplichtingen in verband met de aankoop van de producten overdragen zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van Merit. Merit kan haar rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden op ieder ogenblik overdragen, zonder dat zij daarvoor de voorafgaandelijke goedkeuring van de Klant dient te bekomen. Merit en de Klant zijn onafhankelijke contractanten, en hun relatie is niet een relatie van principaal en agent of distributeur. Geen enkel verzuim van Merit om op enig moment enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of van de toepasselijke regelgeving in te roepen en/of af te dwingen, zal worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht van Merit om elke dergelijke bepaling in te roepen en/of af te dwingen.

Deze algemene voorwaarden bevatten alle voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van de producten en kunnen alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke en ondertekende overeenkomst. Geen enkel voorafgaande interacties tussen de partijen en geen enkel handelsgebruik zal relevant of toelaatbaar zijn om de voorwaarden aan te vullen, uit te leggen of te wijzigen.

Onverminderd enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, zullen alle vorderingen van de Klant die voortvloeien uit of die verband houden met deze algemene voorwaarden of enig aanbod, bestelling of contract op grond daarvan in ieder geval verjaren na het verstrijken van één (1) jaar vanaf de datum van levering van de producten.

Alle problemen, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze algemene voorwaarden en alle aangelegenheden van buitencontractuele en/of aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, indien van toepassing, voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden, zullen beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht, zonder uitvoering te geven aan enige andere (Belgische, buitenlandse of internationale) IPR-regels of -bepalingen die ertoe zouden leiden dat het recht van enig ander rechtsgebied dan België van toepassing zou worden, en met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (1980) (“Verdrag van Wenen”) (indien van toepassing).

Elk geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden en/of alle contractuele of niet-contractuele (met inbegrip van precontractuele) aangelegenheden in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie, de afdwinging, de uitvoering, en de beëindiging ervan, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, België.

De Klant zal verantwoordelijk zijn voor alle kosten en uitgaven die door Merit worden geleden, met inbegrip van de erelonen van advocaten en kosten van invordering of afdwinging van enige factuur, al dan niet opgelopen in het kader van een proces, in hoger beroep of anderszins.

Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke uitspraak geen invloed hebben op het resterend gedeelte van de relevante bepaling en/of een andere bepaling van deze voorwaarden of deze wijzigen.

Bijlage A

Beleid inzake Retourzendingen

Producten die voor retourzending in aanmerking komen:
Producten die gebrekkig zijn of die omwille van een verwerkingsfout van Merit verzonden zijn, mogen teruggezonden worden. Merit kan ook de retourzending van standaard, ongeopende, niet-aangepaste, niet-verwerkte, niet-refurbished, en/of niet-verstreken producten aanvaarden, op voorwaarde dat Merit deze producten ontvangt binnen de negentig (90) dagen na de factuurdatum van de originele verzending en dat Merit oordeelt dat deze producten nog verhandelbaar zijn. Verouderde producten, geschrapte producten, of producten met een verstrijkingsperiode van minder dan zes (6) maanden kunnen niet teruggezonden worden. Omwille van beperkte marktvraag, aanvaardt Merit geen terugzending van eender welk op maat gemaakt product dat enkel voor de individuele noden van de klant werd ontwikkeld, noch van producten uit een speciale bestellingen, met inbegrip van volumes op maat.

Autorisatieproces en creditering:
Na controle en aanvaarding van de terugzendingsinformatie van de Klant bezorgt Merit de Klant een nummer van terugzendingsautorisatie (RGA) en -instructies. Teruggezonden producten moeten hun originele bestelling, factuur en/of verpakkingsbon bevatten, evenals het RGA-nummer vermelden op de buitenkant van het pakket. Na goede ontvangst van de producten, kan Merit de retourzending goedkeuren en de rekening van de Klant crediteren, rekening houdend met een herstockeringsvergoeding van 20%. Merit kan afstand doen van deze herstockeringsvergoeding op voorwaarde dat het product binnen de veertien (14) dagen volgend op de ontvangstdatum teruggezonden wordt. Merit zal de Klant een terugzendings-vrachtrekeningcode bezorgen voor defecte producten of producten die omwille van een verwerkingsfout van Merit verzonden zijn. Niet-defecte producten moeten teruggezonden worden binnen de negentig (90) dagen na de factuurdatum van de originele verzending. Retourzendingen omwille van een gebrekkig product of van een verwerkingsfout van Merit zullen geen aanleiding geven tot een herstockeringsvergoeding.

Annuleren van bestellingen:
Bestellingen van niet op maat gemaakte producten kunnen geannuleerd worden op dezelfde werkdag, op voorwaarde dat de bestelling nog niet werd verwerkt. Bestellingen van op maat gemaakte producten of van volumes op maat kunnen niet meer geannuleerd worden van zodra de productie van de bestelling op maat gestart is.

Transport van teruggezonden producten:
Alle naar Merit teruggezonden producten moeten op een dergelijke manier verpakt zijn dat schade tijdens het transport vermeden wordt, en ze moeten verzekerd zijn tegen schade of verlies. Merit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de producten veroorzaakt die naar Merit worden getransporteerd. De Klant is verantwoordelijk voor alle transportkosten en voor de schade aan het product veroorzaakt tijdens het transporteren van en naar Merit, met uitzondering van producten die getransporteerd worden ten gevolge van een verwerkingsfout van Merit of van gebrekkige producten. Producten zonder goedkeuring van Merit zullen geweigerd worden.

Contactinformatie:
Om goedkeuring voor retourzending te vragen in België, gelieve contact op te nemen met de Klantendienst op 0800 729 06 met de volgende retourinformatie: catalogusnummer; lotnummer; factuurnummer; factuurdatum; bestellingsnummer; reden voor retour. Bijkomende informatie kan gevraagd worden. Om goedkeuring voor retourzending te vragen buiten België, inclusief wereldwijde verdelers, gelieve contact op te nemen met de Internationale Klantendienst op +31 43 358 8233.

Dit Beleid kan door Merit aangepast worden zonder kennisgevingsvereiste.

logo