VILKÅR

VILKÅR. Nedenfor finner du vilkårene som Merit selger produktene sine under. All forretningsvirksomhet som utføres av Merit, utføres i henhold til vilkårene i dette dokumentet. Merits aksept av kundens kjøpsordre baserer seg på kundens samtykke til disse vilkårene som de eneste vilkårene for dette kjøpet og salget. Kundens aksept av produktene utgjør et samtykke til disse vilkårene og betingelsene, og Merit innvender mot og avviser alle ytterligere eller andre vilkår som kunden foreslår, enten de finnes i kundens kjøpsordre eller andre steder. Alle eventuelle tidligere forslag, forhandlinger og erklæringer settes til side. Hvis kunden og Merit er parter i en separat skriftlig kontrakt, underskrevet av autoriserte representanter for begge parter, som gjelder kundens kjøp av produktene («kontrakten»), da samtykker kunden i at i den grad disse vilkårene ikke er i konflikt med kontrakten, skal de anses som et tillegg til og en del av kontrakten. I den grad kunden mener at noen vilkår er i konflikt med en slik kontrakt, skal kunden varsle Merit innen 10 dager etter datoen herav, ellers skal slike krav anses som frafalt.

PRISER OG AVGIFTER. Med mindre annet er skriftlig avtalt, er prisene som er oppgitt av eller avtalt med Merit, i euro. Prisene ekskluderer alle skatter, avgifter og lignende («avgifter»). Eventuelle avgifter som det kreves at Merit betaler eller innkrever, kan legges til hver faktura eller faktureres separat av Merit.

BETALING. Kunden skal betale det fullstendige beløpet på hver faktura når det forfaller, uten avregninger, fradrag eller krediteringer. Alle betalinger forfaller innen 30 dager etter fakturadato. Hvis kunden har begått mislighold, eller hvis Merit vurderer at kundens økonomiske forhold utgjør en risiko for manglende betaling, kan Merit kreve forskuddsbetaling på en slik forsendelse, suspendere utførelsen av den, eller trekke tilbake godkjenningen av kundens ordre. Hvis kunden ikke betaler i tide, blir kunden skyldig en rente på én og en halv prosent (1,5 %) per måned av fakturabeløpet, eller det maksimale beløpet som er tillatt i henhold til loven, uten at det kreves ytterligere varsel om mislighold, beregnet fra forfallsdatoen frem til og med betalingsdatoen.

LEVERING. Levering gjøres fra fabrikk (Incoterms 2020), og på dette tidspunktet overføres tapsrisikoen til kunden uansett om produktene er overlevert til kunden eller ikke. Kunden er ansvarlig for å organisere all transport og/eller frakt og for tilhørende kostnader. LEVERINGSDATOER ER BARE ESTIMATER, OG MERIT ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FORSINKELSER. LEDETIDSKRAV OG LEVERINGSDATOER VIL VARIERE I HENHOLD TIL PRODUKSJON OG ANDRE FORHOLD. FORSINKET LEVERANSE FRITAR IKKE KUNDEN FRA BETALINGSFORPLIKTELSEN. MERIT HAR RETT TIL Å LEVERE I DELER OG KREVE BETALING FOR DE LEVERTE PRODUKTENE. Merit påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med transport og/eller forsendelse, og ingen transportør skal oppfattes som en representant for Merit. Kunden kan bli underlagt lagrings- og håndteringsgebyrer for alle produkter som ikke hentes hos Merit etter mottatt varsel om at produktet er tilgjengelig for levering. Produkter som oppbevares for kunden på grunn av en slik forsinkelse, oppbevares på kundens risiko.

RETNINGSLINJER FOR FRAKT
Fraktkostnader skal betales av kunden på alle kjøpsordrer for produkter som leveres via standardforsendelse under minste ordreverdi som er angitt av Merit. Kunden skal betale kostnader for ekspresslevering over natten for alle kjøpsordrer som leveres med ekspresslevering over natten.

PANTERETTIGHETER. Merit beholder eiendomsretten til produktene frem til kunden fullt ut har betalt alle forfalte og skyldige beløp på en hvilken som helst konto. Hvis kunden ikke oppfyller forpliktelsene sine, har Merit rett til å ta tilbake produktene på kundens regning fra der produktene befinner seg. Kunden har ikke rett til å pantsette produkter som ennå ikke er betalt for, eller å overføre eiendomsretten av slike. Kunden er forpliktet til å oppbevare de leverte produktene som depositar for Merit under eiendomsrettforbehold, med all nødvendig aktsomhet og som Merits identifiserbare eiendom. Hvis kunden selger eller på annen måte kvitter seg med produktene før betalingen er utført i sin helhet til Merit, skal kunden oppbevare alle pengene som er mottatt, på vegne av Merit. Ingenting i denne klausulen gir kunden noen rett til å returnere produktene. Merit kan ta rettslige skritt for å innkreve beløpet uavhengig av dette.

KONTROLL OG RETUR. Innen 90 dager etter levering skal kunden inspisere produktene og varsle Merit om eventuelle feil på produktene. Alle returer skal godkjennes av Merit og er underlagt Merits retningslinjer for retur i vedlegg A («retningslinjer») som gjelder fra tid til annen. Dersom Merit ikke gis skriftlig beskjed om feil i løpet av en slik 90-dagers periode, vil det utgjøre et endelig bevis på at produktene er mottatt uten feil. Merit er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på produktene under transport og/eller forsendelse. Kunden samtykker i å sende eventuelle relevante krav til transportøren for erstatning. Merit forbeholder seg retten til å vurdere alle returer, og Merit tar den endelige avgjørelsen knyttet til skader eller defekter. Merit vil da etter eget skjønn enten reparere eller erstatte slike produkter eller kreditere kundens konto i henhold til Merits gjeldene retningslinjer.

ANNULLERING AV KJØPSORDRER. Kunden kan annullere kjøpsordrer for ikke-tilpassede produkter eller volumer innen samme arbeidsdag, forutsatt at ordren ennå ikke er levert. Det kan ilegges et gebyr på 20 % for lagerpåfylling hvis produktene er klargjort for transport og/eller forsendelse. Kjøpsordrer er ugjenkallelige for tilpassede produkter og volumer når produksjonen har startet. Annulleringer gjelder fra mottak av skriftlig beskjed fra kunden. Kunden betaler for alle utførte tjenester og for de faktiske kostnadene som påløper Merit før den skriftlige beskjeden mottas fra kunden.

DELVIS LEVERING / MANGLENDE LEVERING
Hvis produktene blir delvis levert eller ikke leveres, må kunden gi skriftlig beskjed til Merit innen 7 dager etter fakturamottak. Hvis Merit ikke mottar en skriftlig beskjed om en slik delvis levering eller manglende levering innen denne perioden, anses det som at kunden har godtatt delleveringen eller den manglende leveringen. Ved mottak av en slik beskjed vil Merit etter eget skjønn enten erstatte slike produkter eller kreditere kundens konto i henhold til Merits gjeldende retningslinjer. Dette avsnittet representerer Merits eneste og eksklusive forpliktelser og kundens eneste og eksklusive rettsmidler knyttet til slik delvis eller manglende levering av produkter.

KONFIDENSIELL INFORMASJON. Merit kan videreformidle visse opplysninger om Merit til kunden, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om kunder, leverandører, produkter, økonomi, virksomhet, markedsføring, priser, planer og salg, og dette er konfidensiell informasjon eid av Merit («konfidensiell informasjon»). Kunden skal ikke under noen omstendighet bruke, videreformidle eller gjøre tilgjengelig for noen person eller enhet noe av Merits konfidensielle informasjon, unntatt for det begrensede formålet denne transaksjonen utgjør.

BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE. Merit gir ingen garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått med hensyn til noen produkter som selges av Merit herunder, med unntak av at produktene i vesentlig grad skal være i samsvar med spesifikasjonene på tidspunktet de leveres til kunden, og produktene skal i det vesentlige være fri for mangler i materialer og utførelse innenfor den perioden som er angitt i den skriftlige begrensede garantien som leveres separat med hvert produkt. Denne garantien gjelder ikke for produkter som er (i) modifisert, endret, reparert, renovert, omarbeidet eller endret av andre enn Merit, (ii) som er reparert av andre enn Merit, uten Merits autorisasjon eller uten Merits godkjente prosedyrer, (iii) som har vært utsatt for feilbruk, gjenbruk, re-sterilisering, ulykke, misbruk, forsømmelse eller bearbeiding, (iv) som er skadet av overdreven fysisk, miljømessig eller elektrisk belastning, (v) som er satt sammen med et annet produkt, (vi) som brukes i strid med bruken som er beskrevet i produktspesifikasjonene, i et bruksområde eller miljø produktet ikke er designet for eller tiltenkt, eller som har fått et serienummer endret, skadet eller fjernet. Alle tekniske produktråd levert av Merit, gis uten plikt eller vederlag, og Merit påtar seg verken ansvar eller forpliktelser, da alle slike råd gis og godtas «SOM DE ER» og på kundens risiko. MED UNNTAK AV DET SOM UTTRYKKELIG ER ANGITT HER, GIR IKKE MERIT NOEN GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, TIL KUNDEN, KUNDENS SLUTTBRUKERE ELLER EVENTUELLE TREDJEPARTER MED HENSYN TIL PRODUKTENE. MERIT FRASKRIVER SEG OG EKSKLUDERER ALLE ANDRE UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE OG LOVFESTEDE GARANTIER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER MOT KRENKELSE, OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Kunden skal holde Merit skadesløs mot eventuelle krav fra tredjeparter i forbindelse med produktene som er levert av Merit til kunden, inkludert krav basert på produktansvar.

Merits eneste forpliktelse og ansvar for, og kundens eksklusive rettsmiddel med hensyn til, ethvert produkt som ikke oppfyller denne garantien, skal være, etter eget skjønn, enten å reparere eller erstatte et slikt produkt uten kostnad for kunden, eller å utstede kunden en kreditering på samme beløp som i den opprinnelige fakturaen som kunden betalte for produktet. En slik forpliktelse betinger at Merit har mottatt skriftlig varsel om påstått avvik eller feil innen 90 dager etter levering til kunden. Krav må fremsettes umiddelbart innenfor en slik periode, og Merit må gis en rimelig mulighet til å rette opp slike avvik eller feil. Produktene skal returneres til Merit, med forhåndsbetalt frakt, DDP (Incoterms 2020), til Merits lager eller til et annet sted som er angitt av Merit, i henhold til Merits standard retningslinjer for returer.

ANSVARSBEGRENSNING. MERITS ENESTE ANSVAR I FORBINDELSE MED KJØP AV PRODUKTENE SKAL VÆRE BEGRENSET TIL REPARASJON, ERSTATNING ELLER KREDITERING AV EVENTUELLE DEFEKTE PRODUKTER. MERIT SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG OVERFOR KUNDEN ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET FOR NOEN STRAFFEMESSIGE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, ENTEN BASERT PÅ TAPT GOODWILL, TAPT FORTJENESTE, ARBEIDSSTANS, PRODUKTSVIKT, HINDRET BRUK AV ANDRE PRODUKTER ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG ENTEN DET ER I EN KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER ANNEN HANDLING FOR, ELLER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV, BRUDD PÅ GARANTIEN, BRUDD PÅ KONTRAKTEN, FORSINKELSE, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER PÅ ANNEN MÅTE. I alle tilfeller hvor Merit likevel er forpliktet til å betale kompensasjon, vil denne aldri være høyere enn netto fakturaverdi for produktene som skaden ble forårsaket av eller i forbindelse med, og maksimalt 50 000 euro. I tillegg, hvis skaden dekkes av en ansvarsforsikring hos Merit, vil kompensasjonen aldri være høyere enn beløpet som faktisk utbetales av forsikringsselskapet. Ethvert krav mot Merit, med mindre det er godkjent av Merit, gjøres ugyldig 12 måneder etter at kravet ble fremsatt.

FORCE MAJEURE. Hvis en av partenes oppfyllelse forsinkes eller gjøres umulig eller kommersielt upraktisk på grunn av årsaker utenfor partens rimelige kontroll, skal den parten få ekstra tid til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene, slik det er rimelig og nødvendig under omstendighetene. Men kundens forpliktelse til å betale for leverte produkter blir aldri satt på vent. Hvis Merit ikke er i stand til å produsere nok varer til å oppfylle all etterspørsel fra kunder og til intern bruk, har Merit rett til å fordele produksjonen blant kundene sine på en hvilken som helst måte som Merit bestemmer at er rettferdig.

SKADESERSTATNING. Kunden skal beskytte, forsvare og holde Merit skadesløs fra og mot alt påstått ansvar, alle tap eller all skade overfor tredjeparter som følge av kundens uaktsomhet knyttet til håndtering, bruk, lagring eller avhending av eller eksponering for et produkt mens dette produktet er under kundens kontroll.

KONTROLLER FOR EKSPORT/IMPORT. Kunden skal overholde alle gjeldende lover for eksport/import, inkludert innhenting av lisenser og andre importsertifiseringer. Kunden skal ikke bistå eller engasjere seg i omdirigering av produkter til et land der USA har embargo eller begrensninger på eksport av varer eller tjenester. Kunden samtykker i å ikke eksportere, direkte eller indirekte, produkter med opprinnelse i USA til noen person eller enhet som har blitt ilagt forbud mot å delta i amerikanske eksporttransaksjoner av et føderalt byrå tilknyttet et myndighetsorgan i USA. Kunden garanterer og går god for at verken U.S. Bureau of Export Administration eller noen andre føderale byråer i USA har suspendert, opphevet eller avslått kundens eksportrettigheter.

DIVERSE. Alle meldinger skal være skriftlige og sendes som prioritert post med forhåndsbetalt porto. Kunden kan ikke overdra noen av sine rettigheter eller interesser i forbindelse med kjøp av produktene. Merit og kunden er uavhengige kontraktører, og deres forhold er ikke som mellom oppdragsgiver og agent. Ingen unnlatelse fra Merits side av til enhver tid å håndheve noen av bestemmelse i disse vilkårene skal tolkes som en fraskrivelse av Merits rett til å håndheve hvilken som helst av bestemmelsene. Disse vilkårene inneholder alle vilkårene som gjelder for kjøp av produktene, og kan ikke endres, med mindre det inngås en skriftlig og signert avtale om det. Ingen tidligere forhold mellom partene og ingen bruk av handel er relevant eller berettiget for supplering, forklaring eller justering av noen av vilkårene. Salget av produkter skal styres av lovene i kongeriket Norge, og alle handlinger som oppstår som følge av eller i forbindelse med et slikt salg, skal utelukkende føres for og håndheves av og i norske domstoler, likevel har Merit alltid rett til å anke til domstolen der kunden er hjemmehørende. Kunden skal være ansvarlig for alle kostnader og utgifter som pådras av Merit, inkludert advokatsalærer og -kostnader ved innkreving eller tvangsfullbyrdelse av denne fakturaen, uansett om det skjer med eller uten rettstvist, ved klage eller på annen måte. Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene blir erklært av en domstol med kompetent jurisdiksjon å være ugyldige, ulovlige eller ikke mulige å håndheve, skal ikke en slik dom påvirke eller endre noen andre bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene. FN- konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp («CISG») gjelder ikke ved kjøp av produktene.

Vedlegg A

Retningslinjer for retur av produkter

Produkter som er kvalifisert for retur:
Produkter som er defekte eller sendt på grunn av behandlingsfeil hos Merit, kan returneres. Merit kan også godta retur av standard, uåpnede, ubrukte, ikke-omarbeidede, ikke-renoverte og/eller ikke-utløpte produkter som Merit mottar innen 90 dager fra fakturadatoen for den opprinnelige forsendelsesordren, og som Merit anser for å være i en tilstand egnet for videresalg. Foreldede produkter, utgåtte produkter eller produkter med utløpsdato mindre enn 6 måneder frem i tid kan ikke returneres. På grunn av begrenset etterspørsel i markedet vil ikke Merit akseptere retur av tilpassede produkter som er utviklet utelukkende for kundens individuelle behov, eller spesialbestilte produkter, inkludert tilpassede volumer.

Godkjenningsprosess og kreditering:
Ved gjennomgang og godkjenning av kundens returinformasjon vil Merit gi kunden et autorisasjonsnummer (RGA) for returvarer og instruksjoner for retur. Returnerte produkter må inneholde den opprinnelige ordren, fakturaen og/eller pakkseddelen og må inkludere RGA-nummeret på utsiden av esken. Ved mottak av produktene i god stand kan Merit godkjenne returen og kreditere kundens konto fratrukket et gebyr på 20 % for lagerpåfylling. Merit kan frafalle gebyret for påfylling lager forutsatt at produktet returneres innen 14 dager fra mottaksdatoen. Merit skal gi kunden en kontokode for returfrakt for defekte produkter eller produkter som ble sendt på grunn av behandlingsfeil hos Merit. Ikke-defekte produkter må returneres innen 90 dager fra fakturadatoen for den opprinnelige forsendelsen. Retur på grunn av produktfeil eller behandlingsfeil hos Merit er ikke underlagt et gebyr for lagerpåfylling.

Annullering av kjøpsordrer:
Kjøpsordrer kan annulleres for ikke-tilpassede produkter innen samme virkedag, forutsatt at ordren ikke er behandlet ennå. Kjøpsordrer kan ikke avbestilles for tilpassede produkter og tilpassede volumer når produksjonen av ordren for det tilpassede produktet er satt i gang.

Frakt av returprodukter:
Alle produkter som returneres til Merit, skal pakkes for å hindre skade under frakt, og de skal forsikres mot skade og tap. Merit påtar seg ikke noe ansvar for skade på produkter som leveres til Merit. Kunden må dekke alle fraktkostnader og er ansvarlig for all skade på produktet som skjer ved frakt til og fra Merit, med unntak av produkter som sendes på grunn av behandlingsfeil hos Merit, eller defekte produkter. Produkter uten Merits godkjenning vil bli avvist.

Kontaktinformasjon:
Hvis du vil be om godkjenning av retur i Norge, kan du kontakte kundeserviceavdelingen på 80011629 med returinformasjon, inkludert: katalognummer, partinummer, fakturanummer, fakturadato, kjøpsordrenummer, og årsaken til returen. Ytterligere informasjon kan være nødvendig. Hvis du vil be om godkjenning utenfor Norge, inkludert globale distributører, kan du kontakte vår internasjonale kundeservice på +31 43 358 8233.

Disse retningslinjene for retur av produkter kan endres av Merit uten varsel.

logo